Miljöpolicy

CL Skog AB skall som köpare av skogsråvara och brukare av skogsmark verka för att

verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt.

 

Vi uppnår detta genom att:

 

* uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs krav och intentioner.

 

* förvissa oss om, så långt detta är möjligt, att inköpt råvara ej kommer ifrån:

 

- Nyckelbiotoper eller av lag skyddad skogar

- Länder som, efter beslut av FN eller EU, omfattas export sanktioner av

  skogsbaserade produkter

- Att virket inte härstammar från genetiskt modifierade träd.

- Omräden som avskogats i syfte att omställa marken till skogsplantager eller

  andra vegetationstyper.

* bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan

  minskar.

* anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och

  verka för att denna andel ökar.

* personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.

 

CL SKOG AB