Miljöpolicy

CL Skog AB skall som köpare av skogsråvara och brukare av skogsmark verka för att

verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Vi uppnår detta genom att:

* uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFCs krav och intentioner.

* förvissa oss om, så långt detta är möjligt, att inköpt råvara ej kommer ifrån:

- Nyckelbiotoper eller av lag skyddad skogar

- Länder som, efter beslut av FN eller EU, omfattas export sanktioner av

  skogsbaserade produkter

- Att virket inte härstammar från genetiskt modifierade träd.

- Områden som avskogats i syfte att omställa marken till skogsplantager eller

  andra vegetationstyper.

* bedriva verksamheten och förbättringsarbete så att eventuell negativ miljöpåverkan

  minskar.

* anskaffa råvara till största möjliga andel från miljöanpassat, certifierat skogsbruk och

  verka för att denna andel ökar.

* personalen utbildas och informeras så att de kan uppfylla innehållet i denna policy.

CL SKOG AB

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.
För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har CL Skog AB ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.
Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering. Kontakta en av våra virkesköpare eller besök Prosilvas hemsida (www.skogscertifiering.se) om du vill veta mer om företaget Prosilva, vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!